Tuyen Le

Lê Tuyến là co founder của Bếp Lê Phan. Chịu trách nhiệm kiểm duyệt nội dung cho Bếp Lê Phan. Phương châm hình thành nên Bếp Lê Phan với mong muốn muốn đưa các sản phẩm chuẩn châu âu cho người Việt.